Metalfors OÜ andmekaitsetingimused ja küpsistepoliitika

Käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatakse, kuidas ja mis eesmärkidel me Teie isikuandeid töötleme. Ühtlasi selgitatakse käesolevas teatises Teie õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete vastutav töötleja on Metalfors OÜ (registrikood 12675677) asukohaga Vana-Aaviku tee 11, Rae vald 75305, Harjumaa, Eesti.

 1.  Milliseid isikuandmeid me töötleme

  – Andmesubjekti põhiandmed, näiteks ettevõtte kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus;
  – Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks telefon, e-post.

 2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid

  Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine ja Metalfors OÜ  õigustatud huvi (näiteks nt kliendisuhete haldamine, arvete esitamine). Uudiskirjade tellimine toimub andmesubjekti nõusolekul. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:
  – meie teenuste kättetoimetamine, hooldamine ja arendamine;
  – meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmine;
  – meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine;
  – kliendisuhete haldamine ja klientidega suhtlemine;
  – ürituste korraldamine. Meie veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 3. Kus kohast saame isikuandmeid

  Saame andmesubjektiga seotud isikuandmeid peamiselt andmesubjektilt endalt.Selliste andmete ajakohastamine toimub, kas manuaalselt või automaatselt.

 4. Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i

  Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes meie veebilehe hooldus- ja kliendituge, pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist ja IT-keskkonda. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad Teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest. Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

 5. Kuidas me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame

  Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema andmesubjektide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.Klientide isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendisuhte ajal ja seni kuni me osutame teenuseid ja kolm (3) aastat pärast kliendisuhte või teenuste osutamise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti.Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

 6. Millised õigused on Teil kui andmesubjektil

  Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist.Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul. Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (EU 2016/679) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele. Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse osas, sealhulgas profileerimise otseturunduse eesmärgil.

 7. Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid

  Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et muuta oma teenus kasutajasõbralikumaks ja pakkuda täiustatud ja kohandatud funktsioone veebisaidi ja toodete külastamisel.Paljud veebibrauserid pakuvad Teile võimalust vältida kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Kui see on seadistustega võimaldatud, lubab veebibrauser veebisaidi kaudu salvestada ainult selle veebiteenuse küpsiseid, mida te parajasti külastate. Vastava valiku tegemine on võimalik veebibrauseri seadistuste kaudu (see valik välistab kõigi kolmandate osapoolte küpsiste toimimise).Veebibrauseri küpsiste vahemälu saate oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsise kustutamine kustutab brauseri vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus.

 8. Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?

  Kasutame analüüsiküpsiseid, mis võimaldavad meil veebisaidil viibijaid loendada ja tuvastada veebisaidil liikumist. Seda me teeme selleks, et parendada oma veebisaidi tööd.

 9. Mis küpsiseid me täpsemalt kasutame?

  Nimi: _ga
  Otstarve: Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks
  Kehtivusaeg: Kaks aastatNimi: _gid
  Otstarve: Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks
  Kehtivusaeg: Üks ööpäevNimi: _gat
  Otstarve: Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks
  Kehtivusaeg: Üks minut

 10. Kuidas kontrollida küpsiste kasutamist?

  Saate lubada või keelduda küpsiste kasutamist muutes Teie veebilehitseja privaatsusseadeid.Informatsiooni, kuidas külastaja saab seadistada küpsiste kasutamist enamlevinumates veebilehitsejates, leiate siit:

  Internet Explorer
  Crome
  Firefox
  Opera
  Safari

 11. Kellega Te peaksite ühendust võtma?

  Kõik käesolevate andmekaitsetingimustega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada järgmisel e-posti aadressil: info@metalfors.eu

 12. Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

  Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel.Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.